Visie

Gastvrije en een zorgzame school

Onze school levert inspanningen om leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis te laten voelen.
We hebben een open karakter en dragen laagdrempeligheid hoog in het vaandel. Bij problemen wordt er steeds samen naar een oplossing gezocht, met als basis de schoolvisie, maar steeds met respect voor ieders mening.

Oudercontacten zijn het uitverkoren moment om zich gastvrij te voelen op onze school.  We willen in een open sfeer naast de schoolresultaten vooral het welbevinden van het kind bespreken.  Daaraan gekoppeld vinden we het ook belangrijk om te informeren over de talenten waarover zoon/dochter beschikt. Meestal voorziet de oudervereniging dan ook een aansluitend barmomentje om gezellig samen te keuvelen.

We nemen deel aan heel wat extra muros activiteiten.  De vele sportactiviteiten, film, toneel en museabezoek, daguitstappen en meerdaagse uitstappen zoals de bos- en zeeklassen zijn daar een levend voorbeeld van.

We vinden het belangrijk om kinderen met zorg extra te begeleiden.  Hiervoor investeert de school in competente leerkrachten die de kinderen op een al even professionele wijze kunnen begeleiden in het leerproces.  Het digitale kindvolgsysteem en onze zorgvisie speelt hierin een belangrijke rol.

In onze school is iedereen welkom.  Daarom staan wij ook open voor andere culturen.  Dit zien we als een verrijking op alle vlak.

School met perspectief

De Komme is een school met een christelijke levensvisie met respect voor diverse religieuze en andere levensbeschouwingen. Hoewel wij de christelijke levensvisie uitdragen, besteden we ook aandacht aan andere overtuigingen.

Wij vinden het ontwikkelen van sterktes/talenten bij kinderen erg belangrijk.  Om hier gevolg aan te geven, wordt in het lager met een talentenagenda gewerkt, waardoor kinderen stapsgewijs zelf gaan beseffen waarin ze goed zijn.  De school doet ook inspanningen om hier aandacht aan te besteden tijdens de klasactiviteiten.  De theorie over sterktes is gebaseerd op “Work with your strengths” van Marcus Buckingham.  Onze school probeert zoveel als mogelijk deze theorie in de praktijk om te zetten.  We moedigen kinderen aan en focussen op hun sterktes/talenten, eerder dan de nadruk te leggen op het wegwerken van zwaktes.  Op het vlak van evaluatie van kinderen wil de school hier belangrijke inspanningen leveren.

Omdat elk kind verschillend is en bijgevolg over verschillende talenten beschikt, ontwikkelt iedereen ook op zijn/haar eigen tempo.  Vandaar dat we ook sterk houden aan de principes van Howard Gardner die inzet op meervoudige intelligentie.  Het verhaal van de meervoudige intelligentie hangt onlosmakelijk samen met de sterktes van M. Buckingham.  Omdat de school heil ziet in deze theorie zal het in de toekomst hierin verder investeren.

Op onze school worden goede inspanningen geleverd om een krachtige leeromgeving te creëren, vertrekkend vanuit de leefwereld van elk kind.  Daartoe beschikt de school over tal van hulpmiddelen, waaronder nieuwe multimedia om die rijke en uitdagende leeromgeving daadwerkelijk vorm te geven.

Duurzame school

Onze school investeert in het sociaal vaardig maken van de leerlingen, maakt werk van de goede relaties en leert hen verantwoordelijkheid op te nemen.

Op school (in de klas en op de speelplaats) gelden regels en afspraken die in overleg met alle leerkrachten werden opgesteld. Op die manier weten de kinderen waaraan zich te houden.

Op school leren kleuters en leerlingen verantwoordelijkheid op te nemen door bv. in hoekenwerk (kleuters) taakjes nauwgezet uit te voeren.

Op onze school heerst een inspraak- en overlegcultuur, zowel met ouders, leerlingen, personeel als de lokale gemeenschappen. Kinderen kunnen hun eigen ideeën kwijt in de leerlingenraad,

Wekelijks is er – vòòr aanvang van de lessen – een teamoverleg op maandag, waar praktische zaken voor de komende week worden besproken.

Op onze school voeden wij de kinderen op tot milieubewust en gezond leven.

Het afvalbeleid op de school toont dit aan. (Geen koekpapiertjes, noch plastic flesjes en het stimuleren van het eten van fruit)

Op onze school is er aandacht voor reflectie en levenslang leren. Op leerlingenniveau is er in De Komme aandacht voor reflectie via het rapport. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zichzelf te evalueren.

Tot slot evalueert de school op het einde van het schooljaar op kritische wijze haar eigen werking, steeds met de bedoeling om het nòg beter te doen.

School met passie

Onze school durft te vernieuwen. Nieuwe ideeën worden gestimuleerd. Ze worden samen besproken, uitgeprobeerd, geëvalueerd en geïntegreerd (indien goed bevonden).

Onze school is ervan overtuigd dat nieuwe multimediale tools een meerwaarde betekenen in ons onderwijs. We proberen deze nieuwe media druppelsgewijs te implementeren in zinvolle contexten. We groeien hierin dagelijks.

Ook op het niveau van de scholengemeenschap zijn onze leerkrachten actief : er zijn verschillende werkgroepen en de coaching van nieuwe leerkrachten wordt ook samen opgevolgd. Elke school heeft een eigen mentor hiervoor, die op geregelde tijdstippen samenkomen.

Deze werkgroepen komen op regelmatige basis samen. De leerkrachten delen hun bevindingen mee aan de groep op personeelsvergaderingen of tijdens het teamoverleg op maandag.

Leerkrachten worden – d.m.v. de sollicitantendagen in de scholengemeenschap – vòòr hun aanstelling zorgvuldig gescreend. Leerkrachten met een “bezieling” genieten onze voorkeur. We stimuleren dat leerkrachten tijdens hun loopbaan sporen nalaten of een steen verleggen. Iedereen wordt hiertoe aangespoord.

Op onze school wordt creativiteit gestimuleerd.
Onze school staat immers open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar andere invalshoeken om de kinderen dagelijks te boeien. Zo vinden we coöperatief leren erg belangrijk. Leren van elkaar schept rijke kansen om het leerproces te bevorderen.